Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Regulamin szkolnego konkursu matematyczno-filmowego organizowanego w ramach ogólnopolskiego programu mPotęga.

2020-10-08 20:22:52, komentarzy: 0

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie, zwana dalej organizatorem.
 2. Temat konkursu: Rodzinne matematykowanie.
 3. Celem konkursu jest:

a)      rozbudzanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży,

b)      poszerzenie wiedzy na temat otaczającego świata,

c)      kształtowanie umiejętności nietypowego spojrzenia na matematykę, dostrzeganie jej piękna i powiązań w budownictwie, architekturze, dziełach sztuki, wzornictwie,

d)      inspirowanie do dostrzegania pojęć matematycznych w codziennym życiu: w domu, na spacerze - podczas czasu spędzanego wspólnie z rodziną,

e)      zachęcenie uczniów do kreatywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych

f)        prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

II. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu: od 8 października do 31 października 2020 roku.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I -VIII szkoły podstawowej z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy I-IV i klasy V-VIII.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie filmiku nawiązującego do tematu konkursu - „Rodzinne matematykowanie” (w formie krótkiej filmowej opowieść o praktycznym zastosowaniu matematyki w życiu codziennym, wybranym zagadnieniu matematycznym, celowości nauki matematyki itp.)
 4. Przystąpienie do konkursu następuje przez przekazanie organizatorowi filmu.
 5. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał został nagrany samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, tabletu itp. Filmiki można edytować w dostępnych programach do edycji wideo.
 6. Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

a)         długość filmu max. 1 min.

b)        film może zawierać napisy początkowe i końcowe.

c)         praca musi być zapisana w pliku wideo w formacie MP4 lub innym umożliwiającym odtwarzanie na ogólnie dostępnych odtwarzaczach multimedialnych.

 1. Praca konkursowa – film powinien być dostarczony w formie elektronicznej – np. na płycie lub innym nośniku elektronicznym bądź e-mailem.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty II.10 i IV.1 regulaminu, oraz zapewnia, że posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 3. Prace konkursowe należy przekazać w terminie do 31 października na nośniku, lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@szkolamaslow.pl
 4. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Prace podlegać będą ocenie w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria pierwsza: klasy I-IV oraz kategoria druga: klasy V –VII.
 3. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną i merytoryczną filmiku, trafność przekazu, oryginalność pomysłów, kreatywność, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
 4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.
 5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 6. Dla autorów najlepszych prac są przewidziane nagrody, które zostały ufundowane przez Fundację mBanku.

IV. Postanowienia końcowe 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
 4. Osoby odpowiedzialne:

Koordynator konkursu - pani Beata Szczodrak,

nauczyciel plastyki – pani Alina Kundera-Chutko.

« powrót

Dodaj nowy komentarz