Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

2018-01-17 17:43:31, komentarzy: 0

         Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach zamieszczono opis działań prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie w ramach projektu „Dzieci z Masłowa – dzieciom w Syrii”.

Prezentujemy Państwu arkusz „dobrej praktyki” oraz kilka zdjęć obrazujących  pracę społeczności szkolnej.

 

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest  działanie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

Marcin Gawron

Adres

26-001 Masłów, ul. Jana Pawła II 1

 

tel.

(41) 311-08-79

fax.

(41) 311-08-79

e-mail

szkola.maslow@op.pl

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji

Ks. Adrian Buczkowski

Zakres działania:

Edukacja

Tak

Wychowanie i profilaktyka

Tak

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia

(zajęcia pozalekcyjne)

Tak

Organizacja i zarządzanie

-

Realizacja godzin dodatkowych wynikających

 z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela

-

Inne obszary (określić jakie)

-

Temat działania:

„Dzieci z Masłowa – dzieciom w Syrii”

Cele działania:

 

 1. Udzielenie konkretnej, materialnej pomocy potrzebującym rówieśnikom wychowującym się  na terenach
 2. Rozwijanie empatii, tolerancji, życzliwości i bezinteresowności, uwrażliwienie uczniów na cierpienie  i potrzeby innych ludzi.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych, wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim.
 4. Aktywizowanie uczniów oraz wspieranie ich w realizacji ciekawych inicjatyw i pasji, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 6. Promowanie idei wolontariatu w szkole.
 7. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 8. Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Opis działania:

 

Ważnym elementem wychowawczo-profilaktycznej pracy naszej szkoły jest włączanie się w prowadzone przez różne instytucje i stowarzyszenia działania o charakterze pomocowym – zbiórki darów dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, udział w akcji „Szlachetna Paczka” itp. W tym roku szkolnym podjęliśmy decyzję o samodzielnej organizacji loterii fantowej, z której dochód zostanie przeznaczony na cele dobroczynne.

W wyborze adresata naszej akcji pomogli  nam przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach, goszczący w naszej szkole w listopadzie. Swoje spotkanie z uczniami oddziałów gimnazjalnych poświęcili trudnemu tematowi „Uchodźcy z krajów islamskich – antycypacja wydarzeń czy panika moralna?” Wtedy to zdecydowaliśmy, że dochód z loterii przekażemy na zakup pomocy dydaktycznych dla małych mieszkańców Aleppo i innych miast dotkniętych koszmarem wojny.

Wolontariusze zainicjowali zbiórkę fantów, w którą włączyły się rodziny uczniów, pracownicy szkoły oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i urzędów. W efekcie  przygotowaliśmy dwa tysiące losów na szkolną loterię. Ich właściwe oznaczenie, sporządzenie dokumentacji i przekazanie jej do Urzędu Celnego w Kielcach, a także rozpropagowanie akcji było ogromnym przedsięwzięciem i lekcją odpowiedzialności oraz przedsiębiorczości dla zaangażowanych w pracę wychowanków.

15 grudnia 2017 roku okazał się ważnym dniem dla naszej społeczności. Finał loterii miał miejsce o godz. 16:30, to wyjątkowe wydarzenie uatrakcyjniły Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci z klas młodszych oraz młodzież gimnazjalną. Liczba chętnych do włączenia się w nasz projekt była tak duża, iż wszystkie losy rozeszły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Każdy los wygrywał, a wachlarz nagród obejmował asortyment od słodyczy aż po biżuterię. Kwota 4200 złotych, jaką udało się zebrać,  przerosła oczekiwania organizatorów.

Spotkanie społeczności lokalnej w  sali gimnastycznej, poczucie iż wszyscy uczestniczymy w czymś ważnym i potrzebnym, było tak pozytywnym emocjonalnie doświadczeniem, iż loteria okazała się swego rodzaju świętem szkoły oraz – mamy nadzieję – stanie się elementem jej tradycji.

20 grudnia najbardziej zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele wybrali się do Krakowa, aby osobiście przekazać zebrane środki katolickiej organizacji „Kirche In Not – pomoc Kościołowi w potrzebie”, która jest pomysłodawcą akcji „DZIECI POLSKIE – DZIECIOM  SYRII”.       

 

Opis uzyskanych efektów:

 

 1. Efekty materialne – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy edukacyjnych dla dzieci z Syrii.
 2. Efekty w wymiarze duchowym – uwrażliwienie młodych ludzi  na potrzeby drugiego człowieka, skłonienie ich do refleksji nad wartościami, czerpanie radości z bezinteresownej pracy na rzecz innych.
 3. Efekty o charakterze psychologicznym i społecznym – samopoznanie i wzrost zaufania wolontariuszy do własnych umiejętności i zdolności, rozwój  kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych uczestników projektu (komunikacja, kreatywność, samorządność, umiejętność pracy zespołowej, planowanie działań, przedsiębiorczość, odpowiedzialność).
 4. Integracja społeczności szkolnej i lokalnej.
 5. Promocja wolontariatu poprzez doświadczenie jego sensu i skuteczności.

 

Wnioski z realizacji:

 

Angażowanie uczniów w pracę społeczną na rzecz innych jest doskonałą metodą na wspieranie właściwego rozwoju osobowego młodych ludzi, a także integrację społeczności szkolnej i lokalnej.

 

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

 

Urząd Gminy w Masłowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie.

 

Czas/okres realizacji zadania:

 

listopad-grudzień 2017

 

Uzasadnienie zgłoszenia:

 

Zorganizowanie loterii i zaangażowanie całej społeczności szkolnej w działalność dobroczynną stało się dla nas dowodem na to, jak ważna dla realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły może być rola wolontariatu.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz