Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży

2018-10-08 20:59:12, komentarzy: 0

Informujemy, że  rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego.

 

Kryteria obowiązkowe

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) w roku szkolnym 2018/2019 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych, gimnazjów (klas gimnazjalnych) lub liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego;

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2017 roku nie przekroczył dwukrotności progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 1 348,00 zł (2 x 674 zł) lub 1 528,00 zł (2 x 764 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2017/18, na poziomie nie niższym niż 5,00;

4) nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Kryteria dodatkowe

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą także spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2017/18 na poziomie:

a) szkoły podstawowej – nie niższym niż 5,3

b) gimnazjum – nie niższym niż 5,00

c) liceum – nie niższym niż 4,5

2) w roku szkolnym 2017/2018 zostali laureatami albo finalistami konkursów lub olimpiad.

 

            Warunkiem uzyskania stypendium będzie złożenie przez szkołę dokumentów (wniosku wraz z kserokopiami świadectw oraz dyplomów, Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia sporządzonego przez nauczyciela-opiekuna, oświadczenia o dochodach członków rodziny stypendysty wraz z załącznikami) w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W związku z tym zainteresowane osoby prosimy o jak najszybszy kontakt z nauczycielami-wychowawcami.

 

Nabór wniosków rozpocznie się 3 października 2018 roku i potrwa do 31 października 2018 roku. Program będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz