Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży

2017-10-10 19:42:53, komentarzy: 0

Informujemy, że  rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego.

Kryteria (obowiązkowe) otrzymania przez ucznia stypendium:

-      w roku szkolnym 2017/2018 jest uczniem gimnazjum lub liceum z terenu województwa świętokrzyskiego,

-      znajduje się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 1348,00 zł netto lub 1528,00 zł netto dla rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne),

-      otrzymał średnią ocen z trzech przedmiotów (matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języka obcego) na świadectwie ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie minimum 5,0 w oddziale gimnazjalnym (4,5 w liceum),

-        nie pobiera innego stypendium ze środków Unii Europejskiej.

Kryteria dodatkowe (uczeń musi spełniać co najmniej jedno):

-       uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia klasy w roku  szkolnym 2016/2017 na poziomie minimum 4,75 w gimnazjum (4,50 w liceum),

-       otrzymał co najmniej 30 pkt tj. 75% ze sprawdzianu szóstoklasisty  (w przypadku uczniów liceów 35 pkt tj. 75% z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego),

-       został laureatem konkursów, turniejów lub olimpiad w roku szkolnym 2016/2017.

Każdy ze stypendystów będzie objęty przez 10 miesięcy pomocą finansową, łączna jej wysokość wyniesie 3800,00 zł.

            Warunkiem uzyskania stypendium będzie złożenie przez szkołę wniosku wraz z kserokopiami świadectw oraz dyplomów, Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia sporządzonego przez nauczyciela-opiekuna, oświadczenia o dochodach członków rodziny stypendysty wraz z załącznikami. W związku z tym zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym p. mgr Joanną Nogaj.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 października i potrwa do 10 listopada.


            Program będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


« powrót

Dodaj nowy komentarz