Wyszukiwarka

BIBLIOTEKA

GMINA MASŁÓW

„Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego”

2016-10-25 08:31:29, komentarzy: 0

(na podstawie materiałów opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce „stypendia dla uczniów”)

 

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego opublikowano projekt regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ogólnodostępnych gimnazjach i liceach ogólnokształcących prowadzących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne (z wyłączeniem szkół policealnych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych, tj. w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języków obcych.

Kryteria obowiązkowe, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o przyznanie stypendium:

- starający się o stypendium w roku szkolnym 2016/2017 są uczniami gimnazjów lub liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego,

- dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2015 roku nie przekroczył kwoty 1 348,00 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności – kwoty 1528,00 zł netto)

- uzyskanie średniej ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, obliczonej na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2015/16 na poziomie nie niższym niż 5,0 (w przypadku uczniów gimnazjum).

- uczniowie ubiegający się o stypendium nie mogą aktualnie pobierać innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kryteria dodatkowe - uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełniać także co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) Uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2015/16 na poziomie:

a) w VI klasie szkoły podstawowej – nie niższym niż 5,0

b) w gimnazjum – nie niższym niż 4,75

c) w liceum – nie niższym niż 4,5

2) Otrzymali następującą liczbę punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego:

a) w przypadku uczniów gimnazjów – ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej otrzymali co najmniej 30 pkt lub co najmniej 75% (w tym przypadku średnia wyników z części pierwszej i drugiej sprawdzianu);

b) w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących – z części matematyczno– przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego otrzymali co najmniej 35 pkt (70%).

3) W roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016 zostali laureatami lub finalistami:

a) konkursów w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych, ICT lub języków obcych, zorganizowanych lub współorganizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,

b) olimpiad ogólnopolskich w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych, ICT lub języków obcych, zorganizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), których lista stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

            Informujemy, że projekt zakłada przyznanie 200 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów/uczennic gimnazjów i liceów w województwie świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów/stypendystek będzie objęty/a przez 10 miesięcy pomocą finansową w wysokości 370,00 złotych miesięcznie - łącznie będzie to kwota 3700,00 złotych na ucznia/uczennicę. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/

« powrót

Dodaj nowy komentarz