Historia Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II

1 III 1945r."Przydzielony został obywatel Edward Bielawski do miejscowej szkoły w charakterze nauczyciela".W ten oto sposób zaczęła funkcjonować w powojennej rzeczywistości szkoła, będąca również centrum życia Masłowa i okolicznych miejscowości.

1948r. - Początki działalności siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Masłowie były trudne z racji dużej liczby dzieci (wahała się ona miedzy 370 a 490 osób) i bardzo ubogiej bazy materialnej. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku było rozpoczęcie budowy nowej szkoły na placu przejętym za symboliczną złotówkę od Ministerstwa Lotnictwa.

26 VII 1948r. - Poświęcono kamień węgielny. Budowę rozpoczęto 8.06.1949r. i trwała ona ponad 10 lat. Szkołę oddawano fragmentami, z racji niekończących się kłopotów ze zdobyciem środków finansowych.

1 IX 1949r. - Kierownikiem szkoły zostaje pan Błażej Domański. Uparcie dąży do zakończenia budowy szkoły monitując odpowiednie władze o pomoc. W warunkach polowych, prócz zajęć lekcyjnych, uczniowie mogą brać udział w zbiórkach ZHP, działać w Samorządzie Uczniowskim, Kole Odbudowy Warszawy, Amatorskim Kole Teatralnym, Szkolnym Kole Sportowym, Zespole Muzycznym, mogą korzystać ze Szkolnej Kasy Oszczędności.

1IX 1951r. - Kierownictwo szkoły powierzono panu Wilhelmowi Hanusowi, który kontynuując rozpoczętą budowę dba o właściwy przebieg procesu edukacyjnego i działalność pozalekcyjną.

1 IX 1961r. - Na czele szkoły staje Jan Pawlik. Kierując działaniami całej społeczności szkolnej, doprowadza do zagospodarowania terenu wokół szkoły - boiska i ścieżek wokół szkoły. W roku tym zdecydowano również o dobudowie sali gimnastycznej.

1 IX 1963r. - We wszystkich polskich szkołach rozpoczęto rok szkolny reforma oświaty. Dokonano zmiany programów i organizacji pracy szkoły. W naszej placówce szybko zaczęto stosować nowoczesne metody pracy z dziećmi.

1 IX 1974r. - Kolejne zmiany w polskiej oświacie. Nasza szkoła staje się Zbiorczą Szkołą Gminną.W skład zespołu szkół wchodzą szkoły w Brzezinkach, Barczy, Mąchocicach Kapitulnych, Mąchocicach Scholasterii, Masłowie II, Woli Kopcowej, Dąbrowy i Wiśniówki.

1975r.- Oddanie do użytku uczniów pomieszczeń stołówki i świetlicy szkolnej.

1 IX 1984r. - Na czele Zbiorczej Szkoły staje pan Jan Rak, a obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie zaczyna pełnić pani Józefa Kozubek.

1 IX 1999r.- Kolejna reforma oświaty. Zmianom programowym towarzyszą zmiany organizacyjne. Szkoła podstawowa kończy się w VI klasie. Dalszy etap edukacji stanowią 3 klasy gimnazjum.

I 2001r. - Rozpoczęcie dobudowy skrzydła przeznaczonego dla Gimnazjum w Masłowie.

1 IX 2002r. - Oddanie ukończonego budynku gimnazjum. Po 18 latach pełnienia funkcji dyrektora odchodzi na emeryturę pani Józefa Kozubek. Stanowisko to obejmuje wybrany w konkursie pan Cezary Zieliński

12 IX 2002r. - szkoła otrzymała imię Jana Pawła II.


1 IX 2008 dyrektorem szkoły zostaje pan Czesław Kieszkowski


1 IX 2012 nowym dyrektorem szkoły zostaje pani Ilona Niebudek


1 IX 2017 dyrektorem szkoły zostaje pan Marcin Gawron. Nazwa szkoły zostaje zmieniona na Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II

Opracowała Beata Szczodrak